wersja beta

Regulamin Portalu KimKim.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu KimKim.pl prowadzonego pod adresem www.kimkim.pl, dalej również „Portal”.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem Rejestracji w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Ideą Portalu jest stworzenie Użytkownikom możliwości wymiany informacji, wyrażania własnych opinii i poglądów oraz budowanie społeczności wokół wspólnych zainteresowań.
 4. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Formularz rejestracyjny – strona, dzięki której użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu podając odpowiednie dane.
 • Gość - niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Portalu.
 • Konto - dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika, po właściwym zalogowaniu się, miejsce na portalu, które pozwala Użytkownikowi na wdrożenie, zmienianie oraz administrowanie jego danymi oraz treściami.
 • Rejestracja – proces, który polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Aby zakończyć proces rejestracyjny, wymagane jest użycie linka aktywacyjnego, które każdorazowo przesyłany jest na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
 • Treść lub Treści – aktywność Użytkownika w ramach Portalu rozumiana jako wszelkie dobrowolnie publikowane przez Użytkownika treści, takie jak teksty, zdjęcia, filmy etc.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na jest na czas nieokreślony między Użytkownikiem a Usługodawcą z momencie zaakceptowania Regulaminu, przez który rozumie się zaakceptowanie linku aktywującego, który został przesłany przez Usługodawcę na podany unikalny adres e-mail Użytkownika podczas uzupełniania danych w formularzu rejestracyjnym.
 • Usługi – świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem Portalu.
 • Usługodawca - E-Commex Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krucza 16/22, kod pocztowy 00-526 Warszawa
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowała się akceptując Regulamin i w ten sposób otrzymała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zezwolenia przedstawiciela ustawowego.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu Rejestracji i korzystania z Portalu wymagane jest co najmniej:
  • komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie internetowe;
  • posiadanie adresu poczty elektronicznej;
  • posiadanie obsługi animacji flash, akceptacji Cookies oraz obsługi SSL oraz JavaScript w ramach przeglądarki internetowej;
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja w Portalu przebiega poprzez uzupełnienie Formularza rejestracyjnego. Wypełniając Formularz rejestracyjny niezbędne jest aby Użytkownik potwierdził, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu. Aby zakończyć proces rejestracji wymagane jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym wysyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest wpisać login, hasło oraz swój adres email. Pozostałe dane niezbędne do korzystania z dodatkowych funkcjonalności użytkownik może podać wypełniając w dowolnym czasie Formularz rejestracyjny. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować w Portalu każdą zmianę swoich danych podanych w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Dostęp do Konta jest zabezpieczony hasłem, które nie może zostać przekazane osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim (każda osoba inna niż Użytkownik).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego niedostarczania Usług z powodu przerw technicznych oraz prac modernizacyjnych, a także jeżeli wystąpi inna ważna przyczyna. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy mogą zostać powiadomieni za pośrednictwem Portalu.

V. Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z panującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również w sposób, który nie zaburzy funkcjonowania Portalu.
 2. Poszczególne składowe Portalu w szczególności nazwa, koncept, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz materiały redakcyjne, jak również pozostałe rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Nie zezwala się Użytkownikowi kopiowania, modyfikowania ani wykorzystywania żadnych elementów Portalu dla celów innych niż związane z właściwym korzystaniem z Portalu.
 3. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkowników Treści o charakterze bezprawnym (zwłaszcza o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne, jak również obrażające uczucia innych osób, w tym także uczucia polityczne, religijne oraz o charakterze naruszającym przepisy prawa.
 4. Zakazuje się wykorzystywania Portalu do celów prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Tego typu działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

VI. Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie Konta w dowolnym momencie i bez konieczności podania przyczyny. Usunięcie Konta wynika z prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, który dostępny jest w ramach Portalu. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Portalu odrębne umowy w szczególności licencyjne czy o wspołpracy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w każdym czasie i bez podania przyczyny.

VII. Blokowanie dostępu do Treści, Konta

 1. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że dana Treść narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do takiej Treści i/lub Konta Użytkownika, który zamieścił daną Treść.
 2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania rzetelnej informacji o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Usługodawca natychmiast uniemożliwi dostęp do tych Treści. Obowiązek natychmiastowego zablokowania treści bezprawnyh uważa się za wypełniony w sytuacji, gdy treści zostaną zablokowane przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez niego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości.

VIII. Promowanie aktywności Użytkowników

 1. Użytkownicy Portalu mogą być wedle uznania Usługodawcy premiowani przez Usługodawcę za odpowiednią aktywność w ramach Portalu – zgodnie z systemem bonusów, którego zasady mogą być w razie potrzeby opublikowane na łamach Portalu.
 2. Usługodawca może według swojego uznania dodatkowo promować Użytkowników według kryterium aktywności, wypowiedzi, zaangażowania w tworzenie zawartości Portalu oraz za całokształt aktywności i inne czynniki w dowolny sposób w tym także finansowy, jak również może zaprosić wybranych Użytkowników do współpracy.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy w Formularzu rejestracyjnym jest E-Commex Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krucza 16/22, kod pocztowy 00-526 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521622, która dokonuje przetwarzania tych danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownik podaje nieprzymuszenie wpisując je do formularza znajdującego się w profilu Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Usługodawcę w celu zawarcia, rozwiązania, zmiany Umowy lub umów z Użytkownikiem, przeprowadzenia rozliczeń z Użytkownikiem a także w zakresie określonym w odrębnych zgodach Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Usługodawca uprawniony jest do wyjawienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności przyjętym przez Usługodawcę, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

X. Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) w tym do korzystania z zamieszczonych w Portalu wpisów, komentarzy, wypowiedzi i udziela niniejszym Usługodawcy nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego niewyłącznego prawa do korzystania w szczególności z wpisów, komentarzy, wypowiedzi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo uregulowania w odrębnej umowie zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści.

XI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wiarygodność, kompletność, aktualność i przydatność Treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treściach, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść.
 2. Usługodawca nie ma możliwości sprawdzenia czy Treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności przed zamieszczeniem tych Treści w Portalu.
 3. W sytuacji udostępniania przez Użytkowników łącznie z Treściami lub osobno wizerunków osób trzecich (np. poprzez dodanie zdjęcia), w celu ochrony tych osób, Usługodawca przed ewentualnym wykorzystaniem danego wizerunku skontaktuje się z Użytkownikiem, który dodał je do Serwisu w celu uzyskania odpowiedniej zgody na publikację wizerunku.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy umyślnej Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi;
  • szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci internetowej lub jakiegokolwiek elementu Portalu, a w szczególności szkody związane z utratą Treści - przechowywanych przez danego Użytkownika, Konta lub jakichkolwiek innych danych;
  • skutki zamieszczenia przez Użytkownika w Portalu jakichkolwiek treści bezprawnych;
  • wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Portalu lub wykorzystaniem Portalu przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Portalu, a w szczególności szkody związane z włamaniem do Portalu, przejęciem, wykorzystaniem, usunięciem lub modyfikacją Treści lub Konta;
  • skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu i/lub hasła osobom nieuprawnionym.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub innych czynności podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Portalu.

XII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę, są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na następujący adres e-mail: redakcja@kimkim.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, dokładny adres Użytkownika, adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz podpis zgłaszającego.
 3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.
 6. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 7. Usługodawca rozpatrując reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia użytkownikom dostępu do Portalu.
 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa itp.), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o zmianie treści Regulaminu w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie od momentu udostępnienia jego nowej wersji w ramach Portalu.
 5. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.kimkim.pl/regulamin.